За мен‎ > ‎

Научни интереси и публикации

Професионални интереси:


 • Теория и практика на фискалния федерализъм Данъчни правомощия на регионите;
 • Персонален финансов мениджмънт. Персонално бюджетиране в България;
 • Дългов мениджмънт в условията на финансова криза. Национален дългов пазар.


По-важни научни публикации:


 • Найденов, Л., Облигациите по ЗУНК в структурата на вътрешния държавен дълг, сп. Банки Инвестиции Пари №7, 1997 г., с. 29-34. Резюме на публикацията
 • Найденов, Л., Дългосрочните държавни облигации за структурната реформа – емисия и обслужване, сп. Известия, №1, 1998 г., с.59-68;
 • Найденов, Л., Политически аспекти на дефицитното бюджетно финансиране, Сборник доклади от научна конференция, Ниш, Югославия, 2000 г., с. 151-159;
 • Найденов, Л., Проблеми на измерването на вътрешния държавен дълг, Икономиката и развитието на обществото, т.2, Варна, 2001 г., с.402-409;
 • Найденов, Л., Теоретични основи на фискалната децентрализация и резултати от въвеждането й в България, сп. Народностопански архив, № 3, 2004 г., с. 13-22. Резюме на публикацията
 • Naidenov, L; Opportunities for Expanding the Tax Powers of Bulgarian Municipalities, Investment in the future – 2007, Sixth international scientific conference, Scientific and technical unions Varna, 2007, p. 237-243. Резюме на публикацията
 • Naidenov, L;  Models of Decentralized Public Sector ,Management - Quo Vadis Bulgaria, Seven international scientific conference, Scientific and technical unions Varna, 2009. Резюме на публикацията
 • Найденов, Л., Субсидиарност и регионална разходна свобода, Финансови измерения на икономическата свобода - сборник студии, Варна, 2009, с. 483-506. Резюме на публикацията
 • Найденов, Л., Макроикономически ефекти на фискалната децентрализация, сп. Данъчна практика, №6, 2010; Резюме на публикацията
 • Найденов, Л., Частният негарантиран външен дълг на Р. България - ефектите на световната финансово-икономическа криза, Сборник доклади от научна конференция на тема "Световната криза и икономическото развитие", Варна, 2010 г., том 2, с. 160-170;
 • Найденов, Л., Цени, лихвени проценти и целесъобразност на дефицитното бюджетно финансиране, сп. Данъчна практика, №9, 2010; Резюме на публикацията
 • Найденов, Л., Брутният външен дълг на Р. България в ретроспектива и перспектива, Ролята на финансовата и счетоводната информация в подкрепа на малките и средни предприятия - сборник студии, В. Търново, 2010 г., с. 69-115; Резюме на публикациятаnt>
 • Найденов, Л., Необходимост и контрол върху дълговото финансиране на общинските разходи в България, Сборник доклади от юбилейна научна конференция на тема "Икономиката и управлението в ХХI век – решения за стабилност и растеж, том 1, Свищов, 2011, с. 375-383;
 • Naidenov, L., Budget Impact Under the Conditions of An Economic Crises, Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ, Сборник научных трудов, част 2, Донецкий национальный университет, 2011, с. 825-830;
 • Найденов, Л., Собствените ресурси на ЕС – финансова основа на политиките на Общността, сп. Народностопански архив, №2, 2011, с. 98-109;
 • Найденов, Л., Данъчната система на България – особености и възможности за усъвършенстване, сп. Данъчна практика, №5, 2011, с. 17-22;
 • Найденов, Л.,Данъчна автономност на местните власти – теоретични аргументи и национална практика, Варна, ИК „СТЕНО“, 2012.


                                                                                                                                                   Tyxo.bg counter