Публикации

Проблеми на интеграцията в ЕС - дългът и действията на България


РЕЗЮМЕ

В разработката се анализират основните етапи и мерки на управлението на външния дълг на Р. България през периода 1984-2005 г. и се формулират предложения за рационализиране на дълговия мениджмънт в процеса на присъединяване на страните от югоизточна Европа към ЕС.

Опитът на България (1995-2000 г.) недвусмислено индикира негативите и рисковете, на които са подложени страните от югоизточна Европа при обслужване на висок външен дълг. Налага се изводът, че вътрешният кредит е ненадежден източник за финансиране на плащанията. В същото време изпъква необходимостта от структурни промени и нуждата от средства по линия на МВФ за излизане от състояние на дългов капан. Опитът на България през периода 2001-2005 г. илюстрира възможностите за осъществяване на активен дългов мениджмънт и ползите от подобна стратегия. Същевременно подчертава необходимостта от финансова и макроикономическа стабилност, като база за решаване на дълговите проблеми на страните от югоизточна Европа.

Анализът на основните етапи и мерки на управлението на външния дълг на Р. България през последните 20 години позволява да се изведат следните по-важни изводи и обобщения:

Първо. Дълговият мениджмънт е елемент на общата финансова политика на правителството. От тези позиции решаването на проблеми, породени от високи нива на външна задлъжнялост изисква комплексни мерки, насочени към поддържането на бюджетно равенство, фискална дисциплина и консервативна парична политика.

Второ. Високите нива на външна задлъжнялост имплицитно налагат сътрудничество на страната с международни финансови институции. Нереалистично и икономически нецелесъобразно е финансирането на външен дълг да се осъществява изцяло с вътрешни средства.

Трето. Дълговият мениджмънт на държави с нисък кредитен рейтинг и ненадеждна кредитна репутация следва да има за приоритетна цел съкращаване на пазарния риск. Минимизирането на разходите по обслужване на задълженията и номиналното съкращаване на дължимите суми е последваща задача.


Всички права са запазени. 
Всички права на интелектуална собственост върху текста по-горе са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство

Tyxo.bg counter