Публикации

Цени, лихвени проценти и целесъобразност на дефицитното бюджетно финансиране


РЕЗЮМЕ

В съответствие с базисни постановки на съвременната макроикономическа теория ежегодното бюджетно балансиране засилва спада в производството и заетостта при рецесия и стимулира инфлационните процеси при подем. Този извод, както и необходимостта от активна антициклична фискална политика не се приемат безрезервно в икономическата теория. Дискреционните мерки на правителството в условията на стопански спад, намиращи израз в системата на дефицитно бюджетно финансиране, се нуждаят от обосновка. 

Известно е, че при рецесия общият обем на съвкупното предлагане надвишава този на агрегатното търсене, а размерът на националните спестявания е по-висок от този на инвестициите. В същото време, темпът на безработица расте. От гледна точка на консервативната (класическа) икономическа теория, тези процеси би следвало да доведат до снижение в реалните величини на лихвените проценти и цените, и така да върнат стопанството в условията на пълна заетост. Бюджетната практика на Р. България в периода 2009 – средата на 2010 г. се изгражда от подобни позиции. 

Целта на настоящата разработка е да се направи критичен анализ на аргументите, постулиращи пасивна фискална политика и да се обоснове целесъобразността от превишение на държавните разходи над приходите в условията на рецесия.


Всички права са запазени. 
Всички права на интелектуална собственост върху текста по-горе са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство

Tyxo.bg counter