Публикации

Брутният външен дълг на Р. България в ретроспектива и перспектива


РЕЗЮМЕ

Брутният външен дълг на Р. България отразява задълженията на икономическите субекти от частния и обществения сектор към нерезиденти. Измененията в номиналния обем на брутната задлъжнялост и динамиката на основните дългови индикатори оказват въздействие върху редица макроикономически показатели. Външните кредити имат пряко отношение към състоянието на платежния баланс, към стабилността на валутния курс и в значителна степен предопределят насоките на правителствената фискална политика. Адекватният мениджмънт на външните заеми осигурява условия за развитие на вътрешния капиталов пазар, гарантира ценовата стабилност и позволява избягване на ефекта на изтласкване на частните разходи.

 Отчитайки посоченото, целта на разработката е да се изследва състоянието на брутния външен дълг на Р. България към средата на 2010 г., да се оцени тежестта на задълженията върху националната икономика и да се изведат препоръки за прецизиране мерките на фискалната политика. В тази връзка се акцентира върху статистическите аспекти на измерването на брутната задлъжнялост, дефинират се пътищата на въздействие на външните кредити върху българското стопанство и се прогнозира състоянието на основните дългови индикатори в перспектива. 

 Извършеният анализ налага заключението, че понастоящем публичният външен дълг на Р. България (като един от елементите на брутната задлъжнялост) не представлява проблем пред националната икономика. В същото време, тежестта на външните задължения на частния сектор остава значителна и се явява съществена пречка пред възстановяването на българската икономика.


Всички права са запазени. 
Всички права на интелектуална собственост върху текста по-горе са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство

Tyxo.bg counter