Управление на държавния дългОтносно дисциплината "Управление на държавния дълг"


В съвременните условия на динамично променящи се икономически реалности, управлението на държавния дълг се явява важен елемент на макроикономическата политика на държавата. Обективно следва да се посочи, че правителствените мерки на вътрешния и външен дългов пазар не могат да се разглеждат като ефективен субститут на общата макроикономическа политика. Отчитайки възможностите чрез държавните заеми да се въздейства върху икономическата активност, паричното предлагане и трансфера на доходи, управлението на държавния дълг следва да се разглежда като част от дискреционната макроикономическа политика на държавата, свързана с нейната дейност на международните и вътрешните дългови пазари и насочена към постигане на устоичиви нива на задлъжнялост . Теоретичните основи на управлението на държавната задлъжнялост акцентират върху следните основни моменти: 1. дълговата политика е част от макроикономическата политика; 2. успешното управление на дълга укрепва международния авторитет на страната; 3. успешното управление на дълга е предпоставка за политическа и социална стабилност.

Учебната дисциплина “Управление на държавния дълг” допълва и развива знанията на студентите в областта на теорията на макроикономическото регулиране и публичните финанси. Предмет на разглеждане е естеството на дълговото финансиране на националната  икономика, ролята на правителствения дълг (вътрешен и външен)  и  неговите макроикономически ефекти. В центъра на внимание са подходите и инструментите за управление на държавния дълг. Анализира се значението на дълговия мениджмънт за осигуряване на ефективност, стопанска стабилност и ликвидност в икономиката. Във връзка с проблемите на управлението на държавния дълг се разглежда международната криза на дълговете и стратегиите за нейното разрешаване. Акцентира се върху  значението на дълговия мениджмънт за осигуряване на  финансова стабилност на страните с развиващи се пазари и се изследва влиянието на чуждестранните инвестиции върху националните дългови пазари. Анализират се  моделите за оптимално управление на дълга. Специално внимание се отделя на развитието и особеностите на държавната задлъжнялост на  България и подходите при управлението на българския държавен  дълг. 


Акценти на лекционния курс


 • Теоретични основи, класификация и измерване на дълга;
 • Икономически ефекти на държавния дълг;
 • Въведение в теорията на дълговия мениджмънт;
 • Етапи на дълговия мениджмънт;
 • Дългов мениджмънт в условията на дефолт;
 • Дългов мениджмънт и финансова стабилност в условията на развиващи се пазари;
 • Международни дългови пазари и дългови инструменти;
 • Кредитен рейтинг и кредитни агенции;
 • Международна дългова криза - същност, етапи, значение;
 • Управление на международната криза на дългове;
 • Дългов мениджмънт и дългов пазар на Р. България.

В помощ на учебния процес

ċ
DM_2015.zip
(4105k)
Людмил Найденов,
28.12.2015 г., 2:46 ч.