Въведение във финанситеОтносно дисциплината "Финанси"


"Модерната "капиталистическа" икономика е внимателно обмислена смесена система, в която силите на държавния и частния сектор си взаимодействат по интегрален начин" (Р. Мъсгрейв). В съвременните общества между 20% и 60% от брутния вътрешен продукт се потребяват и/или произвеждат в публичния сектор. В допълнение, правителството въздейства върху икономическата активност чрез мерките на паричната политика, валутната и търговската политика и политиката на доходите. Необходимостта от държавна намеса в условията на пазарна икономика се аргументира многопосочно. Основният мотив, обаче опира до практическата невъзможност пазарният механизъм apriori да осигури ефективно използване и разпределение на ограничените стопански ресурси. 

Независимо от посоченото, в съвременните условия базисна роля имат институциите на частния финансов сектор - финансовите пазари, финансовите посредници и финансовата инфраструктура.

Посоченото по-горе доказва актуалността на дисциплината “Въведение във финансите” и необходимостта от нейното изучаване. Дисциплината запознава студентите с теоретичните основи на финансовата наука, дефинира базисни икономически категории и има определяща роля при формиране на икономически начин на мислене.


Акценти на лекционния курс


 • Тема 1 "Въведение в теорията на финансите. Финансов сектор;
 • Тема 2 "Депозитни финансови посредници";
 • Тема 3 "Инвестиционни финансови посредници";
 • Тема 4 "Институционални инвеститори - застрахователни компании и частни пенсионни фондове";
 • Тема 5 "Въведение в корпоративните финанси";
 • Тема 6 "Капиталово бюджетиране";
 • Тема 7 "Дългосрочно финансиране на фирмата";
 • Тема 8 "Краткосрочни финансови решения на корпорацията";
 • Тема 9 "Персонално финансово планиране и бюджетиране";
 • Тема 10 "Основи на публичните финанси. Функции на съвременната държава";
 • Тема 11 "Приходна система на държавата и обща теория на данъка";
 • Тема 12 "Данъчна система на Р. България - косвени данъци";
 • Тема 13 "Данъчна система на Р. България - преки данъци";
 • Тема 14 "Международни аспекти на финансовата теория и практика. Финанси на Европейския съюз".

В помощ на учебния процес: