Местни финанси и Фискален федерализъм

Начална страницаЛЮДМИЛ НАЙДЕНОВ

Относно дисциплината "Фискален федерализъм"


Последните две десетилетия на ХХ век и началото на ХХI век се характеризират с подчертан интерес към теоретичните въпроси, касаещи ролята на местните (регионални) органи на управление. В същото време редица правителства предприемат стъпки в посока разширяване на приходните и разходни правомощията на по-ниските етажи на публичния сектор. В страните с развита пазарна икономика фискалната децентрализация се използва като инструмент за реорганизиране на държавното управление с цел повишаване ефективността на предлагане на публични блага. Развиващите се страни разглеждат разширяването на местното самоуправление като възможност за решаване на проблемите, свързани с неефективното функциониране на правителствата, макроикономическата нестабилност и незадоволителното качество на икономическия растеж. В държавите от централна и източна Европа децентрализацията е естествен процес, следствие от природата на прехода към пазарна икономика. В Латинска Америка децентрализацията на икономическите и политически решения обикновено се свързва с натиска на местните общества към разширяване на демокрацията. В Африка децентрализацията (политическа и фискална) позволява запазване целостта на държавите.

Посоченото по-горе аргументира актуалността на дисциплината “Фискален федерализъм” и необходимостта от нейното изучаване. Дисциплината запознава студентите с теоретичните основи на местните финанси (в т.ч. като изяснява обхвата на понятията "местни финанси" и "фискален федерализъм"), изяснява необходимостта от децентрализация на финансовите решения, политическите и икономически ползи и рискове от финансовата децентрализация и особеностите на публичния избор на местно равнище. Извеждат се особеностите на унитарните, федерални и конфедерални фискални системи. Акцентира се върху практическите аспекти на местното самоуправление в България и от тези позиции се изследват въпроси, касаещи характеристиките на административно-териториалните единици, структурата на общинския бюджет и особеностите на бюджетната процедура на местно ниво. Дисциплината запознава студентите с теорията на държавните трансфери и разглежда бюджетните взаимоотношения между централното правителство и местните власти. Подробно се анализират традиционните и алтернативни източници на общински приходи, както и възможностите за повишаване ефективността на общинските разходи. 


Акценти на лекционния курс


 • Фискална структура на публичния сектор;
 • Фискален федерализъм и икономическа ефективност;
 • Макроикономически аспекти на фискалния федерализъм;
 • Разходи на централното правителство и местни разходи;
 • Приходни на централното правителство и местни приходи;
 • Данъчна автономност на местните власти;
 • Дизайн на системата от местни данъци;
 • Местни бюджети;
 • Разходна практика на общините в България;
 • Традиционни приходи - практиката на българските общини";
 • Алтернативни приходи - практиката на общините в България.

В помощ на учебния процес

ċ
Federalism_2018.zip
(3456k)
Людмил Найденов,
25.11.2018 г., 3:28 ч.