Персонални финансиОтносно дисциплината "Персонални финанси"


Дисциплината “Персонални финанси”е предназначена за студентите от специалност ”Финанси”. Изучаването й разширява и задълбочава знанията на студентите по отношение теорията и практиката на функциониране на националното стопанство. Същевременно осигурява завършен характер на базовите знания в областта на финансите, защото общата система на финансите включва както публичните финанси и тези на фирмите, така и финансите на отделните домакинства.

Дисциплината запознава студентите с теоретичните основи на персоналните финанси, управлението на домакинските разходи и спестявания и алтернативните варианти за повишаване на личното благосъстояние. Акцентира се върху необходимостта от изграждане на домакински бюджет и се разглеждат приходната и разходната му страна. Дефинират се характеристиките и факторите, обуславящи личната финансова позиция и се анализират планирането и контролът върху персоналните финанси в младежка, зряла и пенсионна възраст. Представят се инвестиционните алтернативи пред домакинствата в България. 

Специално внимание се отделя на динамиката на личните бюджети на българските домакинства.


Акценти на лекционния курс


 • Въведение в теорията на персоналните финанси;
 • Финансово планиране на домакинствата;
 • Персонален баланс и отчет на персоналния доход;
 • Бюджет на домакинството;
 • Реално и финансово богатство на българските домакинства;
 • Бюджети на българските домакинства;
 • Ежедневни покупки на домакинствата;
 • Покупка на недвижим имот и покупка на лек автомобил;
 • Използване на банкови и застрахователни услуги;
 • Инвестиране и данъчно планиране на домакинството;
 • Пенсионен план на домакинството.

В помощ на учебния процесċ
Pers_Finance_2018.zip
(3731k)
Людмил Найденов,
25.11.2018 г., 3:30 ч.