Публични финанси

Начална страница - ЛЮДМИЛ НАЙДЕНОВ


Относно дисциплината "Публични финанси"


Учебната дисциплина “Публични финанси 1-ва част” има за предмет на анализ финансовите аспекти на дейността на държавата и институциите от обществения сектор и способства за разширяване на знанията, формирани от дисциплините “Макроикономика“, „Въведение във финансите“ и др. 

Обучението преследва две основни цели. На първо място, да представи нови знания за концепциите и базовите идеи чрез които съвременната икономическа теория обяснява необходимостта, ролята, организацията и резултатите от дейността на публичния сектор в пазарната икономика. На второ място, да осигури информация относно динамиката и въздействието на публичните приходи и разходи (централни и местни) и да формира умения за управление на тяхната структура и насоченост. 

Курсът прави критичен анализ на икономическата роля на държавата в пазарното стопанство, изследва особеностите на производството и доставката на национални и местни публични блага и дискутира теоретичните и практически проблеми на бюджетните системи и бюджетните решения. Специално внимание се отделя на теорията за държавните разходи и се анализират социалните и икономически ефекти на публичните приходи. В обхвата на дисциплината попадат въпросите, касаещи дълговото финансиране на публични проекти, съвременните форми на организация и мениджмънт на публичния сектор, както и проблемите на местните финанси. Придобитите знания и умения намират приложение в практиката на институциите от държавния сектор.


Акценти на лекционния курс


  • Публичен сектор и публични финанси;
  • Пазарни дефекти - въведение в проблема;
  • Публични блага;
  • Публичен избор;
  • Държавни разходи и разходни програми;
  • Приходна система на публичния сектор;
  • Държавни заеми и държавен дълг;
  • Бюджет и бюджетна система;
  • Бюджетно планиране и бюджетен процес;
  • Основи на местните финанси.

В помощ на учебния процесċ
Publ_Finance_2018.zip
(3547k)
Людмил Найденов,
25.11.2018 г., 3:31 ч.